از آبکاری چی میدونی؟

در سال های اخیر صنعت آبکاری الکتریکی فلزات در پاسخ به نیاز بازار شاهد رشد چشمگیری بوده است. رشد صنایع الکترونیکی و هوا و فضا و نیاز به مواد قابل اعتماد ، با کیفیت و دارای خواص کنترل شده نقش چشم گیری در این رشد و پیشرفت داشته اند. آبکاری یك فرآیند الکترولیتی است که برای نشاندن یك لایه از فلز برروی یك سطح فلزی یا غیر فلزی انجام می شود این فرایند برای افزایش ویژگی‌هایی مانند مقاومت در برابر سایش و خوردگی یا برای اهداف تزئینی به‌کار می رود. فرایند آبکاری اساسا شامل عبور جریان الکتریکی از بین دو الکترود غوطه ور در یك الکترولیت می باشد. الکترود با بار مثبت به عنوان آند و الکترود با بار منفی به عنوان کاتد شناخته شده است . الکترولیت شامل ذرات باردار الکتریکی یا یون است. وقتی که یك پتانسیل الکتریکی یا ولتاژ بین دو الکترود ایجاد می شود یون ها به سمت الکترود با بار مخالف حرکت می کنند. یون با بار مثبت به کاتد و یونهای با بار منفی به آند می روند. در نتیجه حرکت الکترون ها، یك جریان، بین دو الکترود و یك مدار الکتریکی ایجاد می شود. انرژی الکتریکی توسط یك منبع تغذیه DC مانند ریکتیفایر ایجاد می شود. در طول آبکاری، یونهای فلزی با بار مثبت در کاتد تخلیه شده و فلز بر روی سطح می نشیند بر عکس این فرایند در آند رخ می دهد و در آند حل شونده، یونهای فلزی از طریق انحلال آند تشکیل می شوند.

ادامه مطلب...

محصولاتــــ

نیکاب شیمی توانمنـــــــــد ساز صنعـــــت آبکـــــــــاری

آخرین اخبار

 • راهنمای کاربردی آبکاری نیکل

  راهنمای کاربردی آبکاری نیکل | 1399/8/5

  معرفی کتاب

  ادامه مطلب...

  راهنمای کاربردی آبکاری نیکل

  راهنمای کاربردی آبکاری نیکل
 • نهمین دوره تئوری آبکاری نیکل و کرم

  | 1399/6/1
  ادامه مطلب...

  نهمین دوره تئوری آبکاری نیکل و کرم

  نیکاب شیمی تولید کننده مواد آبکاری و تجهیزات آبکاری
 • فرآخوان نهمین دوره کاربردی و عملی "آبکاری نیکل و کرم"

  | 1399/5/25
  ادامه مطلب...

  فرآخوان نهمین دوره کاربردی و عملی "آبکاری نیکل و کرم"

 • فرآخوان نهمین دوره کاربردی و عملی "آبکاری نیکل و کرم"

  | 1399/5/25
  ادامه مطلب...

  فرآخوان نهمین دوره کاربردی و عملی "آبکاری نیکل و کرم"

 • دوره کنترل کیفیت و بازرسی قطعات آبکاری

  روز اول سومین | 1399/4/26
  ادامه مطلب...

  دوره کنترل کیفیت و بازرسی قطعات آبکاری